Szefi – Color Kft.

Adatvédelmi Szabályzata

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat a Szefi – Color Kft. (Székhely: 1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 10. ; adószám: 12734485-2-1; cégjegyzékszám: 01-09-278190), a továbbiakban együtt: Társaság) üzleti partnereinek és a www.szeficolor.hu weboldalon regisztráló vásárlók személyes adatainak kezelésére vonatkozó eljárási szabályokat rögzíti.

Az adatvédelmi szabályzat előírásai nem vonatkoznak a Társaságtulajdonosainak, és képviselőjének személyes adataira.

II.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.)   Üzleti partner: a Társasággal bármilyen üzleti, kereskedelmi vagy szolgáltatásra irányuló jogviszonyban álló természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy bármilyen más külföldi vagy belföldi szervezet

2.)   Vásárló: a Társaság által üzemeltetett honlapon regisztrált természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy bármilyen más külföldi vagy belföldi szervezet.

3.)   Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel, jogi személlyel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

4.)   Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

5.)   Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

6.)   Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

7.)   Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

8.)   Adatkezelő: Társaság, akinek nevében a képviselő jelen szabályzat figyelembevételével a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg az adatokat feldolgozza. 

9.)   Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

III.

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1.)      Üzleti partner vonatkozásában a személyes adatnak minősülő adatokat jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

2.)      Vásárlók vonatkozásában a személyes adatnak minősülő adatokat jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

IV.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

1.)   A Társasága személyes adatokat kizárólag akkor kezeli, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul.

2.)   A Társasága személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

3.)   A 2.) pont hatálya alá tartozó adatkezelési kötöttség a következő:

a.)   Üzleti partner esetében: Társaság azért kezeli a személyes adatot, hogy

–      személyről felvilágosítást kaphasson,

–      nyilvános adatbázisban ellenőrizhesse a partner megbízhatóságát, fizetési képességét

–      az új lehetőségekről, akciókról, hírekről és egyéb információkról folyamatosan tájékoztathassa őt,

–      törvényes jogi eljárások megindítása érdekében azokat felhasználja,

–      személyek megbízhatóságáról, korábbi tevékenységéről informálódjon.

b.)   Vásárlóesetében: Társaság azért kezeli a személyes adatot, hogy

–      személyről felvilágosítást kaphasson,

–      nyilvános adatbázisban ellenőrizhesse a megbízhatóságát, fizetési képességét

–      az új lehetőségekről, akciókról, hírekről és egyéb információkról folyamatosan tájékoztathassa őt,

–      törvényes jogi eljárások megindítása érdekében azokat felhasználja

–      személyek megbízhatóságáról, korábbi tevékenységéről informálódjon.

4.)   A személyes adatok felvételét az Társaság tisztességesen, és törvényesen végzi a jelen szabályzat 4. számú mellékletében szereplő nyomtatványok alkalmazásával.

5.)   Az adatok tárolását az Társaság egyrészt papíralapú nyilvántartásban, másrészt számítógépen végzi.

6.)   Az Társaság jelen szabályzatbanfoglaltak alapján gondoskodik az adatok biztonságáról.

V.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1.)   Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

2.)   Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, és a jogviszonyának megszűnése után a törlését.

3.)   Az érintett a rá vonatkozó nyilvántartásba betekinthet.

4.)   Az Társaság az érintettet a 1.)-3.) pontban leírt jogainak gyakorlása során segíteni köteles, és a kérés teljesítését nem tagadhatja meg.

VI.

Az ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY

Az Társaság képviselője dönt az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi ügyben, és ellenőrzi jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását.

VII.

A NYILVÁNTARTÁSOK

1.)   Papíralapú nyilvántartás

a.)         a papíralapú nyilvántartás kizárólag az érintett által kitöltött formanyomtatványokból áll, és csak az abban közölt adatokat tartalmazza,

b.)         a nyilvántartás az Társaság székhelyén az igazgatói irodában található.

2.)   Számítógépes nyilvántartás

a.)   a számítógépes nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza az érintettek valamennyi személyes adatát,

b.)   a számítógépes nyilvántartás az Társaság székhelyén az igazgatói irodában található számítógépen található,

c.)   a számítógépes nyilvántartáshoz a számítógépes hálózat egyéb részeiről on-line rendszerben hozzáférni nem lehet.

VIII.

A BETEKINTÉS MÓDJA

1.)    A személyes adatokba betekinteni csak az érintett írásbeli hozzájárulásával lehet.

2.)    Az adatkezelő az 1.) pontban részletezett hozzájárulás hiányában a betekintést illetéktelen személyek számára megtagadja.

3.)    A nyilvántartásokba betekinteni csak VII. pontban megjelölt helyszínen, a Társaság vezetője által megjelölt időpontban előzetes kérelem alapján lehet.

4.)    A betekintésről minden esetben jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a betekintés célját, és csatolni kell hozzá az érintett hozzájárulására vonatkozó okiratot. A jegyzőkönyvet az Társaságvezetője, a betekintő, és 2 tanú írja alá.

5.)    A betekintés során a nyilvántartásból másolat nem adható ki, de az érintett hozzájárulása alapján jegyzet készíthető.

6.)    A jegyzőkönyveket az Társaság vezetője őrzi, de a betekintő igénye szerint részére 1 példány adható.

IX.

AZ ADATOK KEZELÉSE

1.)    A személyes adatokat az Társaság az érintett írásbeli hozzájárulása alapján kezeli.

2.)    Az 1.) pontban említett hozzájárulás hiányában a személyes adatokról felvilágosítást senkinek nem ad, kivéve a jogszabályban megjelölt esetben az illetékes szervek részére, ha a jogszabályi feltételek teljes mértékben fennállnak.

3.)    Az 1.) pontban rögzített írásbeli hozzájárulást az Társaság minden esetben külön-külön szerzi be.

4.)    Az érintett a hozzájárulását jelen szabályzat 3. számú melléklete szerinti nyilatkozattal adja meg.

X.

AZ ADATOK TÖRLÉSE

1.)           A személyes adatokat törölni legkorábban az érintettek jogviszonyának megszűnését követő 1 hónapon belül lehet, de legkésőbb a jogviszony megszűnésétől számított 3 év múlva minden adatot törölni kell.

2.)           A nyilvántartás adatai statisztikai célból szabadon felhasználhatók, de csak abban az esetben, ha az adatokat személyes jellegüktől megfosztják.

3.)           A személyes adatok törlésére (papíralapú nyilvántartás esetén megsemmisítésre) kizárólag az Társaság vezetője jogosult.

4.)           Az adatok törlésére az érintett kérelme alapján, vagy hivatalból kerül sor.

5.)           Amennyiben az adatok törlése az érintett kérelme alapján történik, úgy  törlésről a vezető jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az érintett nevét, a törlés időpontját, és az adatok törlésre történő utalást, továbbá, hogy a törlés hivatalból, vagy kérelemre történt.

6.)           A jegyzőkönyvet a vezető őrzi, de az érintett igénye szerint részére 1 példány adható.

A SZEFI – Color Kft. adatvédelmi szabályzatának

1. számú melléklete

Üzleti partnerek személyes adatainak köre

Egyéni vállalkozó vagy természetes személy esetén

1.)   Név

2.)   Születési hely/idő

3.)   Anyja neve

4.)   Állandó lakcím

5.)   Tartózkodási hely

6.)   Telefonszám (vezetékes, és mobil)

7.)   e.mail cím

8.)   Egyéni vállalkozói igazolvány száma

9.)   Adószám/adóazonosító jel

Gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetén

1.)  Név

2.)  Székhely

3.)  Adószám

4.)  Cégjegyzék szám/nyilvántartási szám

5.)  Levelezési cím

6.)  Vezető/kapcsolattartó neve

7.)  e.mail cím

8.)  Telefonszám (vezetékes, és mobil)

A SZEFI – Color Kft. adatvédelmi szabályzatának

2. számú melléklete

 Vásárlók személyes adatainak köre

Egyéni vállalkozó vagy természetes személy esetén

10.)          Név

11.)          Születési hely/idő

12.)          Anyja neve

13.)          Állandó lakcím

14.)          Tartózkodási hely

15.)          Telefonszám (vezetékes, és mobil)

16.)          e.mail cím

17.)          Egyéni vállalkozói igazolvány száma

18.)          Adószám/adóazonosító jel

Gazdasági társaság vagy egyéb szervezet esetén

9.)  Név

10.)        Székhely

11.)        Adószám

12.)        Cégjegyzék szám/nyilvántartási szám

13.)        Levelezési cím

14.)        Vezető/kapcsolattartó neve

15.)        e.mail cím

16.)        Telefonszám (vezetékes, és mobil)

A SZEFI – Color Kft adatvédelmi szabályzatának

3. számú melléklete

Személyes adatok felvételére szolgáló nyomtatványok

1.)    Üzleti partner esetén

2.)   Vásárló esetén

Vegye fel velünk a kapcsolatot!